SCLR Partners është shoqëria e vetme avokatisë e specializuar për përfaqësim në kontestet nga marrëdhëniet juridike-ekonomike, e posaçërisht në kontestet doganore dhe tatimore. Qëllimi i shoqërisë është dhënia e shërbimeve juridike dhe procedurale në lidhje me të gjitha çështjet ekonomike, në veçanti nga kontestet doganore dhe transaksionet nga marrëdhëniet e importit dhe eksportit.

 

  

 

2

 


 

   

Copyright © 2009-2013 SCLR Partners.All rights reserved